Privacyverklaring Saba News

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Saba News en haar dochtermaatschappijen (SABA NEWS), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens SABA NEWS van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Saba News, Troy Hill Road 23, Saba, Caribisch Nederland.

Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met SABA NEWS of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) SABA NEWS, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan SABA NEWS, kan SABA NEWS aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van SABA NEWS. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van SABA NEWS. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

SABA NEWS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van SABA NEWS of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met SABA NEWS sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van SABA NEWS;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van SABA NEWS, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en SABA NEWS, stuurt SABA NEWS u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van SABA NEWS met uw social media-account.

 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om u op websites van derden specifieke advertenties van SABA NEWS te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert SABA NEWS haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van SABA NEWS.

 • om te voldoen aan de op SABA NEWS van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van SABA NEWS.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe SABA NEWS behoort (het Mediahuis-concern). Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende SABA NEWS producten en/of diensten, de in dat kader van u verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere SABA NEWS producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Voorbeeld: wanneer u een abonnement neemt op De Telegraaf, wordt voor u automatisch een MijnMedia account voor selfservice-doeleinden aangemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met SABA NEWS gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door SABA NEWS ingeschakelde partijen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door SABA NEWS worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van SABA NEWS voor de in deze verklaring genoemde doeleinden..

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat SABA NEWS op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van SABA NEWS onrechtmatig is tegenover die derde. SABA NEWS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt SABA NEWS de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Gegevensverwerking door derden via SABA NEWS websites en apps

Via de websites en apps van SABA NEWS kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van SABA NEWS en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van SABA NEWS (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via een website of app van SABA NEWS terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Bewaartermijn

SABA NEWS verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

SABA NEWS respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van SABA NEWS. SABA NEWS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die SABA NEWS van u verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door SABA NEWS zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die SABA NEWS met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met SABA NEWS geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via editor@sabanews.nl. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van SABA NEWS. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring

SABA NEWS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

 

Saba News